Pravidlá ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len “Pravidlá”) definujú spôsob akým aplikácia BeeSafe a služby s ňou spojené zhromažďujú, používajú a spracúvajú osobné údaje. V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok spojených s týmito pravidlami nás prosím kontaktujte na dpo@beesafe.me .

Identita a kontaktné údaje spoločnosti BeeSafe a Osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov (Protection officer)

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len Pravidlá) definujú ako spoločnosť BeeSafe (BeeSafe s.r.o., Juraja Slottu 2718/4, Žilina, Slovenská republika, IČ DPH: SK2120037183, ďalej ako “BeeSafe” alebo “nás/naše”) zhromažďuje a spracováva informácie získané od návštevníkov našich web stránok, používateľov našej aplikácie a našich služieb, odberateľov nášho newslettru a tých, ktorí kontaktovali naše oddelenie zákazníckej podpory (ďalej len ako “vy/váš”, “klient” alebo “používateľ ”. Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na dpo@beesafe.me. Klient súhlasí s podmienkami týchto Pravidiel poskytnutím výslovného súhlasu. V prípade ak klient nesúhlasí s podmienkami Pravidiel, vyžaduje sa okamžité ukončenie používania a prístupu k webovým stránkam, ako aj k našim produktom a službám. Ďalšie používanie našich produktov a služieb môže byť obmedzené alebo zamietnuté. Naše Pravidlá neobmedzujú zhromažďovanie a používanie súhrnných informácií, ktoré sú anonymné.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

BeeSafe zhromažďuje PII1 ktoré nám klienti poskytli dobrovoľne prostredníctvom našej webstránky a používaním našich produktov a služieb. Ďalej môžeme aktívne alebo pasívne zhromažďovať NPII. Druhy PII2 a NPII ktoré zhromažďujeme sú:

Vyššie uvedené PII sú zhromažďované za účelom: udržiavania vašej bezpečnosti, zvyšovania bezpečnosti a kvality našich služieb, vytvorenia a spravovania vášho konta, možnosti kontaktovania vás a priblíženia vašej skúsenosti s BeeSafe.

Pri plnom využívaní služieb platformy BeeSafe, môžete byť vyzvaný k poskytnutiu PII inej osoby (nie seba), druh týchto informácií je jeho meno, telefónne číslo, email. Tieto PII sú používané len na účel, za ktorým ste ich vy poskytli BeeSafe. Dodatočný súhlas tejto osoby bude vyžiadaný prostredníctvom platformy BeeSafe. Ak sa rozhodnete nezverejniť určité osobné informácie, môže to obmedziť prístup k určitým službám alebo funkciám. Môžete si vybrať, či sa chcete do platformy BeeSafe prihlásiť priamo alebo cez sociálnu sieť (t.j. Facebook alebo Google) a svoj účet môžete prepojiť s niektorými sociálnymi sieťami tretích strán (ďalej len Tretie strany). Ak vyberiete možnosť registrácie alebo pripojenia cez Tretiu stranu, táto strana môže získať určité informácie o vašom profile a účte, najmä meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Spoločnosť BeeSafe môže zhromažďovať NPII na účely prieskumu trhu s cieľom lepšie pochopiť našich zákazníkov, zlepšiť naše produkty a služby a vyvíjať nové produkty a služby. Informácie zhromažďované v takýchto prípadoch závisia od druhu prieskumu a môžu zahŕňať vaše meno, adresu, vek, informácie o používaní našich služieb a produktov a podobne. Keď s nami komunikujete (prostredníctvom e-mailu, telefónu, cez platformu BeeSafe alebo inak), môžeme uchovávať záznam o vašej komunikácii. Vyhlasujete, zaručujete a zmluvne sa zaväzujete, že akékoľvek PII, ktoré dodáte spoločnosti BeeSafe, sú pravdivé, úplné a presné vo všetkých ohľadoch.

Naše webové stránky používajú Cookies, ktoré nám umožňujú zhromažďovať údaje o návštevníkoch našich webových stránok a používateľoch našich služieb. Pri navigácii na našich webových stránkach sa niektoré NPII môžu zhromažďovať pasívne, napr. typ krajiny, zariadenia a prehliadača, operačný systém. Používame súbory Cookies, ktoré obsahujú údaje potrebné k tomu, aby naša služba fungovala správne v predvolenom nastavení - identifikačné údaje používateľa, ktoré nám umožňujú určiť, či je používateľ overený alebo nie. Ukladáme ďalšie údaje do súborov Cookies ak s tým používateľ výslovne súhlasí, konkrétne ide o uprednostňovaný jazyk a údaje o interakcii s používateľmi, ktoré nám umožňujú analyzovať návštevnosť webových stránok. Tieto údaje NPII používané na meranie návštevnosti na našich webových stránkach nám pomáhajú naše webové stránky ďalej vylepšovať. Tieto informácie vymažeme po uplynutí nevyhnutnej lehoty, najneskôr do 12 mesiacov. Počas vášho používania aplikácie BeeSafe môže z vášho zariadenia zhromažďovať NPII. Druh NPII, ktoré z vášho zariadenia získame, nám neumožňuje vysledovať alebo identifikovať osobu, ktorá tieto informácie poskytla.

Ako BeeSafe spracováva dáta

Používame vaše PII na plnenie svojich záväzkov voči vám, vyplývajúcich z poskytnutia produktov a / alebo služieb spoločnosti BeeSafe. Spoločnosť BeeSafe tiež používa vaše PII, aby odpovedala na vaše otázky a reagovala na vaše požiadavky alebo spravovala interaktívne zákaznícke programy. BeeSafe používa vaše PII na plnenie svojich záväzkov voči vám, vyplývajúcich z poskytnutia produktov a / alebo služieb spoločnosti BeeSafe. Spoločnosť BeeSafe tiež používa vaše PII, aby odpovedala na vaše otázky a reagovala na vaše požiadavky alebo spravovala interaktívne zákaznícke programy. Po vašom aktívnom súhlase spoločnosť BeeSafe používa vaše PII, aby vás kontaktovala prostredníctvom e-mailu, za účelom informovania o našich (nových) produktoch a / alebo službách, o (nových) ponukách, o prieskume zákazníkov v súlade s našimi marketingovými aktivitami a Pravidlami ochrany osobných údajov. Bez vášho aktívneho súhlasu nemôžete byť v daných veciach spoločnosťou BeeSafe kontaktovaný. Spoločnosť BeeSafe môže používať vaše NPII na vykonávanie prieskumov trhu, na zlepšenie našich produktov a / alebo služieb, na poskytovanie rýchlejšieho zákazníckeho servisu a na zlepšenie našich webových stránok a súvisacich komunikačných kanálov, produktov a služieb.

Vaše NPII sú uložené v našej centrálnej databáze a cloud databázach. Tieto databázy používa spoločnosť BeeSafe na základe zásady “need to know” v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Môžeme tiež použiť vaše PII na riešenie sporov, vyberanie poplatkov a odstraňovanie problémov alebo na zabránenie potenciálne zakázaných alebo nezákonných aktivít a presadzovanie našich zmluvných podmienok. Ak naša spoločnosť alebo naše aktíva sú nadobudnuté inou spoločnosťou, táto spoločnosť bude vlastniť PII zozbierané nami a prevezme práva a povinnosti vašej PII, ako je opísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

Nebudeme úmyselne zhromažďovať PII o návštevníkoch, ktorí sú mladší ako 16 rokov bez súhlasu rodičov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od dieťaťa v príslušnom veku bez súhlasu rodičov, okamžite podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií.

Spoločnosť BeeSafe sa rozhodla používať zabezpečené a kryptované pripojenie (SSL3 ).

S výnimkou uvedenou v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nebudú vaše osobné informácie použité na akýkoľvek iný účel bez toho, aby sme vás vopred informovali o zmene týchto Pravidiel. S výnimkou obmedzených zverejnení uvedených v týchto Pravidlách nepredávame ani neposkytujeme zoznamy našich klientov ani žiadne PII tretím stranám a našou snahou je uchovávať vaše PII v bezpečí. Anonymné súhrnné štatistiky, ktoré osobne neidentifikujú používateľa BeeSafe, budú uchovávané a používané na rôzne účely vrátane analýzy a oznamovania modelov používania.

Tretie strany

Tretie strany, ktorými sú naši analytici alebo poskytovateľ hostingu (hlavne rôzne služby spoločnosti Google - Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google), môžu mať obmedzený prístup k databázam informácií o používateľovi alebo registrovaným členským informáciám výhradne na účely poskytovania alebo zlepšenia našich produktov a nebudú môcť používať informácie o vás na akýkoľvek iný účel. Osobné informácie môžeme zverejniť v niektorých obmedzených prípadoch, ktoré sú konkrétne opísané nižšie a týkajú sa zhromaždených informácií, napríklad v podmienkach používania novej služby alebo pri revízii týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

Hotjar

Hotjar používame na analýzu správania návštevníkov našich webových stránok. Spoločnosť Hotjar používa cookies na prepojenie vašich návštev počas navigácie na našich webových stránkach.

Zendesk

Táto služba nám pomáha spravovať našu zákaznícku podporu a poskytuje nám štatistiky podpory, ktoré pomáhajú zlepšiť naše služby.

Google

Naša aplikácia používa niektoré služby spoločnosti Google. Krátky popis ich používania nájdete nižšie. Tiež si môžete prečítať Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.

GSuite

Používame GSuite od spoločnosti Google. Všetky prichádzajúce emaily prechádzajú cez Google Mail, a všetky údaje spojené s emailom ako vaša emailová adresa a titulky sú uložené spoločnosťou Google. Tiež používame službu Google Drive na ukladanie tabuliek a ďalších dokumentov, ktoré môžu obsahovať vaše meno alebo emailovú adresu.

Google Analytics

Využívame cookies z Google Analytics na získanie informácií o kvalite a účinnosti našich webových stránok.

Google Firebase

Súčasťou našej platformy sú rôzne cloudové služby skupiny Google Firebase. Používame ich na podporu používania a zvyšovanie aktivity užívateľov našej aplikácie a zlepšenie ich online/offline schopností. Tieto služby nám tiež pomáhajú pri overovaní našej používateľskej základne.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Môžeme zverejniť PII v prípade, že budú súčasťou odpovede na zákonnú požiadavku, v súlade s uplatňovaním našich Pravidiel, ak sa potvrdí, že záznam alebo iný obsah porušuje práva iných alebo nechráni práva, majetok alebo bezpečnosť dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby. Takáto PII bude zverejnená v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Vaše PII môžeme tiež zdieľať s: Orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi úradníkmi v odpovedi na overenú žiadosť týkajúcu sa vyšetrovania trestných činov alebo údajnej nezákonnej činnosti. V takýchto prípadoch zverejníme informácie dôležité pre vyšetrovanie, ako je meno, mesto, štát, telefónne číslo, e-mailová adresa, história používateľského účtu a adresa IP. Bez toho, aby ste obmedzili uvedené skutočnosti, v snahe rešpektovať vaše súkromie, iným spôsobom nezverejníme vaše PII orgánom činným v trestnom konaní, iným vládnym úradníkom alebo iným tretím stranám bez oficiálnej žiadosti, súdneho príkazu alebo na základe podobného právneho postupu, s výnimkou prípadov, keď v dobrej viere budeme presvedčení, že zverejnenie PII je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo bezprostrednému fyzickému poškodeniu alebo finančnej strate alebo nahláseniu podozrivej nezákonnej činnosti.

Spravovanie dát a odhlásenie

Pri správe každého nášho produktu, služby alebo newslettru máte možnosť “Odhlásiť sa” podľa uvedeného návodu alebo nás môžte kontaktovať priamo na dpo@beesafe.me . Bez ohľadu na vami nastavené preferencie vám však môžeme posielať servisné e-maily týkajúce sa našich produktov a služieb alebo oznámenia o akýchkoľvek aktualizáciách zmluvných podmienok alebo Pravidiel ochrany osobných údajov na emailovú adresu uvedenú vo vašom osobnom účte. Môžete zmeniť vaše PII úpravou informácií vo vašom účte. Ak dôjde k zmene vo vašich osobných údajoch alebo je uvedený údaj nepresný, musíte vaše PII ihneď aktualizovať. Ak ste sa u nás zaregistrovali a chceli by ste navštíviť alebo aktualizovať svoj profil alebo uplatniť niektoré práva na zrušenie, môžete to urobiť online v nastavení "profilu" vo svojom účte na webovej stránke BeeSafe. Používatelia majú okrem toho právo na poskytnutie určitých osobných údajov v bežne používanom formáte, ak je to technicky možné a za určitých podmienok, za účelom vykonania námietky alebo obmedzenia pri používaní určitých osobných údajov. Môžete sa tiež obrátiť na Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v Beesafe, ako je uvedené nižšie, s cieľom získať prístup k vašim osobným údajom alebo ich zmeniť, požiadať o opravu, odstránenie alebo zastavenie spracovania vašich osobných údajov a odstránenie súhlasu s našim spracovaním. Ak vyberiete možnosť “Vymazať svoj účet” vo vašich nastaveniach ochrany osobných údajov, celý obsah sa odstráni a nebudeme ho môcť obnoviť, a to ani vtedy, ak zmeníte názor.

Aktualizácia Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov podliehajú príležitostnej revízii a aktualizácii. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny v spôsobe, akým používame vašu PII, zverejníme na našej webovej stránke a / alebo v našich aplikáciách oznámenie s možnosťou aktívneho súhlasu. Ak nepotvrdíte súhlas s týmito zmenami, použitie našich produktov a služieb môže byť obmedzené alebo zamietnuté.

1. "Osobne identifikovateľné informácie" ("PII") sú osobne identifikovateľné informácie.
2. "Neidentifikovateľné informácie" ("NPII") znamenajú informácie, ktoré nie sú spojené s klien- tami alebo nie sú prepojené s klientmi.
3. “Secure Sockets Layer” (“SSL”) je štandardná bezpečnostná technológia na vytvorenie šifrovaného prepojenia medzi webovým serverom a prehliadačom.

Stiahnuť ako PDF